انتخابات

تريبون

اگر تريبون و قدرت يک رئيس جمهور را به شما ميدادند چه ميکرديد ؟

 نيم ساعت قبل از خواب تصور کنيد که صبح که بيدار شديد رئيس جمهور شديد. چه ميکنيد . آيا بلديد که يک کشور را اداره کنيد ؟ اگر سفير يک کشور اروپايی استوار نامه اش را آورد چه ميکنيد؟‌ به او ميگوييد که بهت در تهران خوش بگذره يا از غذاهای ايرانی برای او تعريف ميکنيد يا با اطلاعاتی که داريد در مورد توسعه صادرات کشورتان با او صحبت ميکنيد. آيا وزير امور خارجه بايد به جای شما حرف بزند و شما به عنوان يک هويج باشيد ؟‌ چگونه ميتوانيد پول نفت را به يک پيره زن در روستا های خوزستان بدهيد ؟ آيا او بايد بشيند در خانه و پول نفت به خانه او بيايد يا او بايد به تهران بيايد و شخصا از شما بگيرد ؟ ترجيح ميدهيد مدارس کشور دارای توالت يا أبخوری تميز باشند يا کشورهای همسايه از شما بيشتر بترسند؟ به فرزند يک فرد معتاد چه داريد بگوييد؟‌ ميگوييد چشمت کور که بابات معتاد است؟ چه مقدار از بورس لندن و نيويورک وتاثير آنها در اقتصاد جهانی ميدانيد يا اين وظيفه وزير اقتصاد است و اگر اون بدبخت از روی تقصير يا از کم سوادی و پر ادعايی ندانست چگونه اين موضوع را متوجه ميشويد ؟ آيا فکر ميکنيد که يک جوان ايرانی به چه چيز بيشتر علاقه دارد ؟ يک کتاب ؟ يک نصيحت کننده ؟ يک شنونده ؟‌ يک کنسرت زنده شاد ؟ کمی پول و استقلال مالی يا يک هدف ؟ دليلی برای پير شدن ؟ اميد ؟  همه آنها ؟ 

آيا ميدانيد که وقتی نصف بيشتر اقتصاد کشور در انحصار بنياد های دولتی است يعنی هر تصميم درست ويا غلط شما ميتواند ميلياردها دلار به مردم سود و زيان برساند و چه فرقی ميکند اگر شما با کفش ولباس مندرس به سر کار برويد يا خيلی شيک ؟  آيا ميدانيد فرقش ۱ ميليون تومان است که معادل ۱ هزارم پولی است که هر دقيقه  بدليل يک سهل انگاری در برداشت از يک چاه نفتی به هدر ميرود ؟

 آيا فيدل کاسترو که هميشه مثل عمله هاست توانسته است برای مردم کشورش رفاه بياورد؟

 آيا ميتوان يک شبه رئيس جمهور شد ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید