عذر موجه تر ازگناه

در روزنامه ايران خواندم که سر کرده باندی که به زنان و دختران در باغ خرمالو تجاوز ميکردند گفته بود که فقط به بد حجاب ها تعرض ميکرديم ......

 اينکه صحبت يک آدم بی شرف خريدار پيدا کند و يک چنين حرفی عذر و دليل قلمداد شود نشان دهنده انحراف فکری و بيماری خبر نگار منعکس کننده خبر است .

/ 1 نظر / 9 بازدید
امير

سلام ... چه کم کاريد دوباره ! ... مدتی ست سر می زنم و از شما خبری نيست ... زودتر برگرديد !