ديوانه

سخن هفته :

 يک ديوانه يک سنگی را در چاه می اندازد که صد تا عاقل نميتونند درش بيارند .

 نتيجه ۱ : اگر ميخواهيد فردی موثر در جامعه باشيد ديوانه شويد .

 نتيجه ۲ : انداختن سنگ در چاه امری ساده و آسان است و به تجزيه و تحليل نياز ندارد .

 نتيجه ۳ : ديوانه ها با اين کار برای عاقلها کار ايجاد ميکنند ؛ بيکاری از بين ميرود و در نتيجه ديوانه فردی مفيد است .

 نتيجه ۴: اثرات رفتارهای يک فرد ديوانه ميتواند ماندگار شود چون ممکن است عاقلها نتوانند که سنگ را از چاه درآورند .

 و در آخر ...... ديوانگی محدوديت شغلی ندارد شما در هر شغل و منسبی ميتوانيد باشيد و با ديوانگی به مليونها نفر ضد بزنيد ......

  ديوانه چو ديوانه بيند خوشش آيد >>>> تعداد ديوانه ها کم نيست

 

/ 0 نظر / 11 بازدید